สัมนาเชิงปฎิบัติการ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

//สัมนาเชิงปฎิบัติการ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

สัมนาเชิงปฎิบัติการ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสำหรับ นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 7
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยากร อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต และ อาจารย์วรินทร สุตวงษ์