วิทยากรอาเซียน

/Tag:วิทยากรอาเซียน

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (Miss JIRATHA AGANIDAT)

EDUCATIO [...]

By | 2019-05-06T21:27:37+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

ASEAN Gateway : พร้อมรุก พร้อมรับ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

[...]

ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจการเงินและการให้บริการ

[...]